Exalt

Exalt™
Insect Control

 • Insecticide

group

 • 5

PARA SA ANING MAIPAGMAMALAKI!

Ang Exalt™60 SC ay mabilis at mas mabisang solusyon laban sa mga sumusunod:

 •     Thrips sa mangga
 •     DBM (Diamond Back Moth) sa repolyo
 •     Eggplant Fruit and Shoot Borer (EFSB) sa talong
 •     Uod mula 3-4 na leaf stage ng sibuyas
 •     Thrips and Leafminer sa patatas
 •     Leafminer sa kamatis

Features & Benefits

Mabilis

Exalt

Kontrolado ang thrips mula sa unang senyales ng pangangain, kaya't wala na itong magagawang pinsala.

Mahabang Proteksyon

Exalt

Mas mahaba ang bisa kumpara sa iba kaya't makatitipid sa oras at gastos. 

Hanggang 7 araw na bisa para sa manga at repolyo

Hanggang 10 araw na bisa para sa talong, sibuyas, patatas at kamatis

Green Label

Exalt

Green label, may low residue at short PHI kaya't banayad sa kapaligiran at sa spray man.

*kapag ginamit ayon sa rekomendasyon sa label

 

Bago at mas epektibo

Exalt

Kakaiba ang mode of action (IRAC Group 5), kaya't mahusay laban sa uod na hindi na kayang kontrolin ng ibang insecticide.

Crops

Cabbage

Cabbage (Brassica oleracea)

Eggplant

Eggplant (Solanum melongena)

Mango

Mango (Mangifera indica)

Onion

Onion (Allium cepa)

Potato

Potato (Solanum tuberosum)

Tomato

Tomato (Solanum lycopersicum)

Target Insects

 • Thrips (Scirthothrips dorsalis)
 • DBM or Diamond Back Moth (Plutella xylostella
 • EFSB or Eggplant Fruit and Shoot Borer (Leucinodes orbonalis)
 • Leafminer (Loriomyza spp)

Technical Specifications

 • Active Ingredient

  Spinetoram (Jemvelva™ active)

 • Insecticide Group

  2

 • Packaging

  250mL, 1000mL

Exalt Mango Timing of Application
Exalt Mango Timing of Application
Exalt Mango Timing of Application
Exalt Mango Timing of Application
Exalt Cabbage Timing of Application
Exalt Cabbage Timing of Application
Exalt Cabbage Timing of Application
Exalt Cabbage Timing of Application
Exalt Eggplant Timing of Application
Exalt Eggplant Timing of Application
Exalt Eggplant Timing of Application
Exalt Eggplant Timing of Application
Exalt Onion Timing of Application
Exalt Onion Timing of Application
Exalt Onion Timing of Application
Exalt Onion Timing of Application
Exalt Potato Timing of Application
Exalt Potato Timing of Application
Exalt Potato Timing of Application
Exalt Potato Timing of Application
Exalt Tomato Timing of Application
Exalt Tomato Timing of Application
Exalt Tomato Timing of Application
Exalt Tomato Timing of Application